// Ona / O kobiecie z przymrużeniem oka

Ona

Kobieta, szczęście, pośądanie
O kobiecie z przymrużeniem oka

1. O szczęściu....

"Szczęście jest kobietą". 
Fry­deryk Nie­tzsche

2. O doskonałości....

"Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko". 
Katarzyna Nosowska

3. O życiu....

"W życiu niewias­ty rozróżnić można siedem ok­resów: niemowlę, dziew­czyn­ka, dziew­czy­na, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta i młoda kobieta". 
Bernard Shaw

4. O ubieraniu się....

"Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo".
Mar­cel Achard.

5. O osiąganiu celów....

"Ko­bieta nig­dy nie wie, cze­go chce, ale nie spocznie, dopóki ce­lu nie osiągnie". 
Jean-Paul Sartre

6. O racji.....

"Ko­bieta łat­wiej przyz­na, że nie ma rac­ji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma". 
Marilyn Monroe

7. O wiecznej młodości....

"Za zdo­bycie sek­re­tu wie­cznej młodości ko­bieta od­dałaby swo­je życie".
Andrzej Klawitter

8. O świecie bez kobiet....

"Świat bez ko­biet byłby jak ogród bez kwiatów". 
Pier­re de Bran­to­me

9. O chwaleniu konkurencji....

"Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej". 
Jean de La Bruyére

10. O dochowaniu tajemnicy

"Ko­bieta umie docho­wać ta­jem­ni­cy. Ta­jem­ni­cy swo­jego wieku". 
Wolter

11. O wybaczaniu

"Kochająca ko­bieta wy­bacza wszys­tko, lecz nie za­pomi­na niczego". 
Kha­lil Gib­ran

12. O sile przekonywania

"Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę". 
Eliot Geor­ge Eliot 

13. O przyjaźni

"Diamenty to jedyni przyjaciele kobiety".
Marilyn Monroe

14. O szczęściu

"Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna". 
Sophia Loren

15. O kobiecie....

"Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia". 
Char­les Baude­laire

SK Pocałunek

 

Lubisz ten materiał? Podziel się nim ze znajomymi:

Podobne artykuły

Odwiedź nas na Facebooku