// Cytaty / Nie każdy, kogo oczy są zamknięte, śni - Anthony de Mello

Cytaty

inspiracje, Anthony de Mello, Przebudzenie, miłość
Nie każdy, kogo oczy są zamknięte, śni - Anthony de Mello

Anthony de Mello to hiduski jezuita, psychoterapeuta i mistyk, a także autor wielu książek z dziedziny duchowości. Nauka duchowa zawarta we wszystkich jego książkach daje się sprowadzić do trzech podstawowych pojęć: "poznania" – "przebudzenia" – "świadomości", na których ściśle opiera się ludzkie szczęście, oświecenie oraz miłość. A oto kilka cytatów zaczerpniętych z jego książek, abyście się przebudzili:

1. Można widzieć zamkniętymi oczami

"Nie każdy, ktogo oczy są zam­knięte, śni i nie każdy z ot­warty­mi ocza­mi może widzieć." 

 

2. W każdej chwili mamy to, co jest nam potrzebne do szczęścia

"W życiu nie ma ta­kiej chwi­li, abyśmy nie mieli wszys­tkiego, co pot­rzeb­ne, aby czuć się szczęśli­wymi. Po­myśl o tym przez mi­nutę [...]. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy, to dla­tego, że cały czas myślisz raczej o tym, cze­go nie masz, za­miast kon­cen­tro­wać się na tym, co masz w da­nej chwili". 

 

3. Szczęśliwy jesteś tu i teraz

"Dokład­nie tu i te­raz jes­teś szczęśli­wy, ale o tym nie wiesz, po­nieważ two­je fałszy­we za­pat­ry­wania, twój zniek­ształco­ny ob­raz rzeczy­wis­tości zam­knęły cię w pułap­ce lęków, niepo­kojów, przywiązań, kon­fliktów, poczu­cia wi­ny; wreszcie w całej ga­mie ról które od­gry­wasz, po­nieważ tak zos­tałeś zap­rogra­mowa­ny. Gdy­byś pot­ra­fił spoj­rzeć da­lej niż sięga to wszys­tko zro­zumiałbyś, że jes­teś szczęśli­wy, tyl­ko o tym nie wiesz". 

4. Miłość to wolność

"Nie ma miłości bez wol­ności. Miłość to wolność". 

 

5. Miłość nie jest ślepa

"Mówi się, że miłość jest śle­pa. Wie­rzcie mi, to zu­pełne kłam­stwo – nie ma nicze­go bar­dziej widzące­go niż praw­dzi­wa miłość. Nicze­go. Jest ona czymś naj­wy­raźniej widzącym pod słońcem. Poświęce­nie jest śle­pe, przy­wiąza­nie jest śle­pe, pożąda­nie jest śle­pe – ale nie praw­dzi­wa miłość. Nie po­pełnij błędu i nie na­zywaj tych uczuć miłością". 

6. Miłość zmienia świat

"Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i wkrótce prze­konasz się, iż żyjesz w świecie ogar­niętym miłością, który ty sam stworzyłeś. Al­bo przy­pom­nij so­bie ok­re­sy, kiedy byłeś w złym hu­morze i jak wszys­tko cię de­ner­wo­wało, sta­wałeś się po­dej­rzli­wy, podły i wręcz pa­ranoidal­ny. Widziałeś, jak in­ni ludzie reago­wali na two­je zacho­wanie w po­dob­nie ne­gatyw­ny sposób, i nag­le zdałeś so­bie sprawę, że żyjesz we wro­gim świecie stworzo­nym przez two­je myśli i two­je uczu­cia".

7. Miłość to ciężki temat

"Miłość przy­nosi ciężar i nie czu­je żad­ne­go ciężaru". 

8. Przestań być nieszczęśliwy

"Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz". 

 

9. Zobacz osoby takimi, jaki są w rzeczywistości, a nie w Twojej wyobrażni

"Czy kiedy­kol­wiek przyszło wam do głowy, że nap­rawdę możecie kochać tyl­ko wte­dy, gdy jes­teście sa­mot­ni? Za­pyta­cie, ja­kie to ma dla miłości znacze­nie. Oz­nacza to widze­nie osób, sy­tuac­ji, rzeczy ta­kimi, ja­kimi są w rzeczy­wis­tości, a nie ta­kimi, ja­kimi so­bie wyob­rażacie, że są". 

10. Masz w sobie niezmierzone pokłady miłości

"Możesz kochać twoją matkę z całego ser­ca i twoją żonę, i two­je dzieci. Zdu­miewające jest to, że dając całe swe ser­ce jed­nej oso­bie, nie mu­sisz przez to da­wać mniej in­nej. Wręcz prze­ciw­nie, każda z nich ot­rzy­muje więcej. Bo jeśli kochasz tyl­ko swo­jego przy­jaciela i ni­kogo więcej, siłą rzeczy ofiaru­jesz mu ser­ce dość ubo­gie. Zys­kałby, gdy­byś ofiaro­wał ser­ce także innym". 

11. Nie analizuj, bo nie dostrzeżesz tego, co najważniejsze

"Szczegółowo ana­lizując płat­ki nikt jeszcze nie pojął piękna róży". 

12. Nie wyrzekaj się 

"Ilek­roć wyrze­kasz się cze­goś, wiążesz się z tym na zawsze". 

SK

Lubisz ten materiał? Podziel się nim ze znajomymi:

Podobne artykuły

Odwiedź nas na Facebooku