// Cytaty / Życie według Marilyn Monroe

Cytaty

Marylin Monroe, szczęście, radość, inspiracje
Życie według Marilyn Monroe

1. O przyjaciołach

"Diamen­ty to je­dyni przy­jaciele kobiety." 

 

2. O seksie

"Naj­mniej za­dowa­lający mężczyźni to ci, co chełpią się swą męskością i uważają seks za rodzaj spor­tu, w którym zdo­bywają puchary." 

 

3. O byciu kobietą

"Os­ta­tecznie jes­tem ko­bietą... i bar­dzo mnie to cieszy!" 

4. O mężu

"Mąż: człowiek, który nig­dy nie pa­mięta o twoich urodzi­nach, ale w to­warzys­twie chętnie wy­mienia twój wiek." 

 

5. O czekaniu

"Wszys­tko, co się opłaca po­siadać, opłaca się również, aby na to czekać."

 

6. O ludziach

"Nieważne co o mnie myślą, ważne żeby mnie kochali." 

 

7. O zakochaniu

"Mądra dziew­czy­na całuje, ale się nie za­kochu­je, słucha, ale nie wie­rzy, od­chodzi, za­nim zos­ta­nie porzucona." 

 

8. O facetach

"Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać."

9. O sobie samej

"Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem naj­lep­sza."

10. O samotności

"Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś innym." 

 

11. O pieniądzach

"Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero zakupy." 

12. O duszy

"Cóż z te­go, że człowiek ma cały świat, kiedy stra­ci duszę?" 

13. O śmierci

"Nie chciałam um­rzeć, je­dynie pro­woko­wałam śmierć. Nie ot­rułam się. Bóg umiera, jeśli go nie kocha­my, ale ja nie umarłam, choć nikt mnie nie kochał."

 

SK

Lubisz ten materiał? Podziel się nim ze znajomymi:

Podobne artykuły

Odwiedź nas na Facebooku